Produkt Kategorie: Laubschnittholz - Unbesäumtes Holz Art: Blockware Holzart: Esche (Weiß-) Alles löschen
Angebot 18381061 15 Sep 2022 04:00

52 mm Esche Stammware, KD

Dicke Länge Qualität
52 mm 4100-4300 mm KD
Art: Blockware, Holzart: Esche (Weiß-), Volumen: 1 - 1,28 m3 Spot - 1 Mal
Angebot 18381063 15 Sep 2022 04:00

80 mm Esche Blockware, KD

Dicke Länge Qualität
80 mm 3900-4900 mm KD
Art: Blockware, Holzart: Esche (Weiß-), Volumen: 1 - 4.44 m3 Spot - 1 Mal